مبدل حرارتی

جهت انتخاب مبدل مناسب استخر توجه به نکات زیر ضروری می باشد:

1- نوع استخر روباز یا سر بسته و عمومی یا خصوصی بودن آن مشخص باشد.

2- اختلاف دما جهت افزایش دمای آب استخر چقدر می باشد.

3- تعداد مبدل هایی که باید استفاده کرد.

4- مدت زمان مورد نیاز جهت گرمایش استخر چقدر می باشد.

به طور کلی مبدل های حرارتی دارای دو مدار گردش سیال هستند که در یک مدار آب حاصل از تجهیزات مولد (دیگ ها) و در مدار دیگر آب گرم مورد نیاز شامل آب استخر، آب گرم مصرفی و غیره گردش می کند.

به طور کلی مبدل های حرارتی را می توان در سه گروه زیر تقسیم بندی کرد:

– مبدل های حرارتی پوسته – لوله

– مبدل های حرارتی مستغرق

– مبدل های حرارتی لوله ای